“ซีพีเอฟ – พม. – UNDP” ร่วมเวที CPF Spreading Pride 2023 มุ่งสู่องค์กรแห่งความหลากหลายและสร้างสรรค์พลังบวกคืนสู่สังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมให้พนักงานยอมรับความหลากหลายความแตกต่าง และความเท่าเทียมในองค์กร (Diversity, Equity และ Inclusion: DEI) พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพสร้างสรรค์พลังบวกแก่องค์กรและสังคม

ล่าสุด บริษัทได้จัดงานเสวนา “CPF Spreading Pride 2023” ภายใต้แนวคิด Put Our Heat Into Diversity พร้อมเชิญตัวแทนจากภาครัฐ และองค์กรชั้นระดับโลก จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ United Nations Development Programme (UNDP) มาแบ่งปันองค์ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกระดับได้นำไปปฏิบัติใช้จริงในการทำงานและการดำเนินชีวิต

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เครือซีพี-ซีพีเอฟ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงานในองค์กรครอบคลุมทุกมิติ อาทิ เพศ สัญชาติ ศาสนา และความทุพพลภาพ เช่น การจัดตั้งชมรม LGBTQ+ การจัดจ้างคนพิการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 728 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งการทำงานในฟาร์มและโรงงานของบริษัทฯ โครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สพฐ. และ ตชด. โครงการนักกีฬา Wheel Chair และสนับสนุนอาหารให้ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์อีกด้วย

นโยบายด้าน DEI ของซีพีเอฟ ครอบคลุมกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีประมาณ 10,000 ราย ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น หอพัก รถรับ-ส่ง ค่ารักษาพยาบาล ภาษา/ล่าม ผลตอบแทนเท่าเทียมกับคนไทย รวมทั้งโอกาสในการก้าวหน้า พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลทำให้แรงงานต่างด้าวกลับมาทำงานกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านการสนับสนุนความเท่าเทียมในองค์กรของบริษัทฯ ส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับการยกย่องในระดับสากล อาทิ รางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีการบริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

“ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และองค์กร การสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้ ความเข้าใจ กับพนักงานทุกระดับเรื่องการยอมรับความแตกต่าง จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ การรับฟังมุมมองจากผู้ที่มีความแตกต่างจากเรา จะทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ นวัตกรรมที่หลากหลาย ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว

ซีพีเอฟ โดย ชมรม LGBTQ+ จัดเวทีเสวนา CPF Spreading Pride 2023 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนการยอมรับความหลากหลายและแตกต่าง และส่งเสริมความเท่าเทียม (Diversity, Equity, Inclusion) ส่งเสริมการนำศักยภาพสร้างสรรค์พลังบวกคืนสู่สังคม โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ นางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ก.พม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และตัวแทนจาก United Nations Development Programme (UNDP) ร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แก่สมาชิกชมรมฯ และประชาชนที่สนใจ ณ ทรูสเฟียร์ สาขาไอคอนสยาม พร้อมทั้งถ่ายทดสดผ่านระบบออนไลน์ด้วย