มทร.ศรีวิชัย คว้ามาได้ 3 รางวัล งานมหกรรมนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 RMUT-TRM DAY

งานมหกรรมนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 RMUT-TRM DAY เป็นงานแสดงผลผลิตและนวัตกรรม การทำงานร่วมระหว่างนักวิจัยของ มทร. และสถานประกอบการ ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มทร. เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ หรือ TRM-PLUS ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งก่อนหน้านั้น สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ผลักดันนโยบาย “ONE RMUT” ของ มทร. จึงเกิดแนวคิดในการพลิกโฉมกลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างกลไกใหม่ของการบริหารจัดการทุนวิจัยร่วมกันของคณะกรรมการทั้ง 9 มทร. ภายใต้การกำกับของ ทปอ. มทร. ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดย มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล

TALENT RESOURCE MANAGEMENT – BASIC PACKAGE

รางวัลเหรียญทอง : ดร.อุไรวรรณ สุกยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ การพัฒนาแผ่นไม้อัดจากเศษกระดาษเหลือใช้ร่วมกันกับยางธรรมชาติ

รางวัลเหรียญทองแดง : ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชันโรงของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

TALENT RESOURCE MANAGEMENT – IMPACT PACKAGE

รางวัลเหรียญทองแดง : อาจารย์บัณฑิตา ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรด เพื่อลดระยะเวลาในการะบวนการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชาววัง