วช. สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย นำงานวิจัย ผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา “จุฬาพัสตร์”จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 18 ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้คิดค้นและนำมาจัดแสดง เรื่อง โครงการฟื้นฟูและต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา “จุฬาพัสตร์” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นว่า ผ้าลายจุฬาพัสตร์เกิดขึ้นจาก โครงการฟื้นฟูและต่อยอดผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา “จุฬาพัสตร์” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นผลงานจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีการศึกษาวิจัยลวดลายจากต้นแบบผ้าลายอย่างที่ใช้ห่อคัมภีร์ซึ่งถูกเก็บรักษาในตู้พระธรรมของวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาฟื้นฟูและยกระดับให้เป็นผ้าลายที่มีความร่วมสมัยร่วมกับกระบวนการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีนำไปสู่การฟื้นฟูผ้าลายอย่างร่วมสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์ลายผ้าโบราณ ทั้งลวดลายและโครงสร้างนำมาประกอบเป็นผืนผ้าผสมผสานด้วยกระบวนการพิมพ์สมัยใหม่ ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์จากมรดกภูมิปัญญาของชุมชนในกระแสของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” สามารถเข้าร่วมได้ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ https://www.researchexporegis.com และลงทะเบียนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแบบหมู่คณะผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th