สสว. จับมือ 6 หน่วยงานภาครัฐ มอบสิทธิประโยชน์ ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club หวังสร้างแต้มต่อธุรกิจให้ SME ไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้ามอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ภายใต้ “โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566”    ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับธุรกิจ หวังสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย จึงได้ร่วมกับ 6 หน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันอนุญาโตตุลาการ  (THAC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกทางเศรษฐกิจ โอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง การมอบส่วนลด การอบรมและพัฒนา การวิเคราะห์ประเมินในห้องวิจัย (lab) บริการด้านต่างๆ  ของหน่วยงานเพิ่มเติม เป็นต้น

โดยพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดขึ้น ได้รับเกียรติ รศ. ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. จาก คุณนพพล ขันทอง ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปณท. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว คุณ มัชฌิมธร คัมภิรานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันอนุญาโตตุลากา (THAC)  รศ. ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร และ ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มร.สส.ลงนามความร่วมมือร่วมกันภายในงาน “SME-GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย”  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

รศ.ดร. วีระพงศ์ เปิดเผยว่า “สสว. จัดให้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของสสว. ที่จะเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อันเป็นการอำนวยสะดวกให้เอสเอ็มอี ที่จากเดิมการรับสิทธิประโยชน์สำหรับธุรกิจของตน จะเป็นในรูปแบบเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือติดต่อทีละหน่วยงาน ครั้งนี้เราได้พัฒนาความร่วมมือกับ 6 หน่วยงานภาครัฐ ในประเทศและสร้างเครือข่ายภาครัฐของสหภาพยุโรป (EU) และสถาบันเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศฝรั่งเศส มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ขยายโอกาสทางการตลาด ลดต้นทุนหรือสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนี้ สสว. ยังมีแผนขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป”

รายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนกับโครงการสามารถใช้บริการของ ปณท ได้ดังนี้ บริการที่ 1. สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดส่งสินค้ารวมไปถึงผลผลิตการเกษตร ต้นไม้/กล้าพันธุ์ไม้ สัตว์น้ำสวยงาม และตัวอย่างตรวจสอบของห้องปฏิบัติการ สามารถใช้บริการจัดส่งสินค้าด่วนด้วยบริการด่วนพิเศษในประเทศ (EMS) ในอัตราส่วนลด 10% จากอัตราปกติ บริการที่ 2. สำหรับผู้ประกอบการ/ร้านค้าในเครือข่ายของ สสว. ที่ต้องการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน www.Thailandpostmart.com สามารถลงทะเบียนขอใช้แพลตฟอร์มของ ปณท ได้โดยได้รับการยกเว้นธรรมเนียมต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ปณท บริการที่ 3.  สำหรับผู้ประกอบการ/ร้านค้าในเครือข่ายของ สสว. สามารถใช้บริการคลังสินค้าและบริการ Fulfillment ของ ปณท โดยมีส่วนลดให้กับร้านค้า ตามข้อกำหนด  ของ ปณท
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หนึ่งในหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของภาครัฐ มอบสิทธิประโยชน์ ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล โดยสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยุโรป ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้ เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ วว. ยังได้มอบส่วนลดสูงสุด 10% ให้กับ ผู้ประกอบการ SME เพื่อใช้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตามข้อกำหนดของ วว.
  • สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) มีบทบาทในการสร้างการรับรู้ การให้ความช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อการไกล่เกลี่ยก่อนไปถึงชั้นศาล ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า ในการดำเนินธุรกิจอาจจะเกิดกรณีพิพาท อันจะก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในธุรกิจตามมา จึงสร้างสิทธิประโยชน์ ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ให้กับผู้ประกอบการ/สมาชิก สสว. ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในข้อหาพิพาทด้านแพ่งและพาณิชย์ โดยมอบ Coupon สำหรับใช้แพลตฟอร์ม TALKDD จำนวน 100 ใบ มูลค่าร่วม500,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก ในรูปแบบการประนอม ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 30 เคส
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการ SME เป็นส่วนลดหลักสูตรฝึกอบรมละ 10% ของค่าลงทะเบียนปกติ สำหรับผู้ที่เข้าฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร (สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม) โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจทั้งสิ้น 15 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 1 หลักสูตร 2) หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 7 หลักสูตร 2. หลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4 หลักสูตร และ 3. หลักสูตรของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม คือ หลักสูตรเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) สำหรับผู้ประกอบการ SME 3 หลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อรับบริการดังนี้ 1. เข้าร่วมการอบรม/ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ 2. เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคลินิกเทคโนโลยี ในแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน 3. เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจ (UBI) และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเทคโนโลยี 4. เข้าร่วมการโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน และโครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และ ส่วนลด 30% จากค่าบริการปกติ สำหรับการใช้บริการทางด้านเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ในอัตราค่าเช่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการ SME เป็นส่วนลดหลักสูตรฝึกอบรมละ 10% ของค่าลงทะเบียนปกติ สำหรับผู้ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน โดยมีหลักสูตร ที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. หลักสูตรของกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 2. หลักสูตร ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ 3. หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัคร SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ ที่ https://bizportal.go.th ก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ ในการเชื่อมทุกโอกาสและเติบโต

—————–

# สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย