กรอ.มอบรางวัล CSR-DIW Award ให้ 29 โรงงานของ CPF รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และรางวัล CSR-DIW Award โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2566 ให้แก่สถานประกอบการของซีพีเอฟ 29 แห่ง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมี คุณจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลให้กับผู้บริหารและตัวแทนจากโรงงานของซีพีเอฟ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งความสำเร็จที่ได้รับถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทย และเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน หวังว่าโรงงานที่ได้รับรางวัลจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สร้างสังคมที่ดี สร้างทัศนคติ อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

สถานประกอบการซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ได้นำมาตรฐานสากล ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) สิ่งแวดล้อม ( Environment) การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

การได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความยั่งยืน ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้อย่างยั่งยืน พัฒนาสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับโรงงานของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award และ CSR-DIW Award จำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 11 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกธารเกษม โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกศรีราชา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกพิษณุโลก โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน

นอกจากนี้ ยังมี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ดบางนา โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปวังน้อย โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ โรงงานแปรรูปไข่หนองจอก โรงงานแปรรูปไข่บ้านนา ส่วนรางวัล CSR-DIW Award 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์กบินทร์บุรี ซึ่งในจำนวน 29 โรงงานที่ได้รับรางวัล เป็นโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯมาแล้วมากกว่า 10 ปี จำนวน 15 โรงงาน .