ม.อ. จับมือ สคช. และ กยท. ลงนามความร่วมมือ ยกระดับผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา สู่มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และการยางแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ ยกระดับผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา สู่มาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และการยางแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา 7 อาชีพ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราระดับครัวเรือนอย่างยั่งยืน ทั้งยังสามารถจัดการสวนยางพาราได้อย่างมีมาตรฐาน และยกระดับการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการร่วมประสานพลังกันทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อยกระดับสมรรถนะ สร้างต้นทุนของทรัพยากรบุคคล ผ่านการศึกษา การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบ่มเพาะความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยของประเทศ เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และการยางแห่งประเทศไทย ที่เห็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเครือข่ายที่สำคัญ ในการสนับสนุนและช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมยังจัดให้มีบรรยายผลการดำเนินงานตาม MOU ของศูนย์ประสานงานองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดประชุมร่วมใน 2 ประเด็น ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับการพัฒนากำลังคน และแนวทางการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกด้วย