เครือซีพี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ “ซีพี…เพื่อความยั่งยืน” ชูต้นแบบ “กาแฟฟื้นฟูป่า” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นพิษ PM 2.5

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนโครงการ “ซีพี…เพื่อความยั่งยืน : C.P. for Sustainability” มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ “แม่แจ่ม โมเดล” พร้อมคณะหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม โดยมี นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ

นายนนท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้ามาดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผนึกความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ในเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ ในการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟ และปลูกพืชแบบผสมผสานที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างป่า สร้างรายได้ควบคู่กันไป ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เครือซีพีนำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนบ้านกองกาย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ-ปลายน้ำ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านฟื้นฟูป่า 100%

สนับสนุนสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านกองกายให้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเกษตรกร และการต้อนรับศึกษาดูงาน สนับสนุนศูนย์เพาะกล้าไม้บ้านกองกาย สนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟ เพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำชุมชน เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการปลูกไผ่ เป็นไม้เบิกนำในการฟื้นฟูป่าและสร้างความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (พืชระยะสั้น) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจเจียไต๋ อย่างฟักทองมินิบอล

นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง “การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ณ โรงเรียนบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ นายทศพลได้ชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า “เป็นหน่วยงานที่ทำจริง แล้วเห็นผลจริง”