เกษตรตรังร่วมเกษตรสิเกา จัดงานวัน Field day ครั้งที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างความมั่นคงเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่น้ำตกอ่างทอง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ครั้งที่ 1 โดยมีเกษตรจังหวัดตรัง เกษตรอำเภอสิเกา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิเกา มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยสถานีการเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่ 1. การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 2. การจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยสถานีพัฒนาที่ดินตรัง 3. การควบคุมและกำจัดโรคที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 4. อาชีพเสริมรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน (การเลี้ยงปลา หมูป่า การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย) โดย นายประเสริฐ แสงศรีจันทร์ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.

ขณะเดียวกัน มีการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบคลินิกเกษตร รวมถึงมีการนำต้นพันธุ์ไม้ พืชผัก มาแจกให้กับเกษตรกรนำไปปลูกพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งในงานนี้มียอดจำหน่ายสินค้าของร้านค้าภายในงาน field day สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 20,950 บาท