โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง “สร้างฝายมีชีวิต…ลำน้ำปานสายน้ำแห่งชีวิต”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ดร.สดุดี สุพรรณไพ และ คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้บริหาร โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ พร้อมด้วย คุณนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.แม่แจ่ม และชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ทำกิจกรรม “สร้างฝายมีชีวิต…ลำน้ำปาน สายน้ำแห่งชีวิต”

โดยร่วมกับเด็กนักเรียนและชุมชนในพื้นที่กว่า 100 คน สร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อชะลอ และกักเก็บน้ำลำน้ำแม่ปานให้ชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และร่วมกันบริหารจัดการน้ำทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และระบบท่อส่งน้ำให้ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยงมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาชุมชนขาดแคลนแหล่งน้ำ จากที่เคยเพาะปลูกได้แค่ปีละครั้ง ปรับเปลี่ยนชุมชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี และสามารถเปลี่ยนมาการทำเกษตรที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มไม้ผล (ลำไย มะม่วง ทุเรียน), กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่, กลุ่มเลี้ยงสุกร และโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (เนื้อสุกร) สร้างรายได้ที่แน่นอนแก่ชาวชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง” เพื่อต่อยอดทำธุรกิจที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 164 ครัวเรือน และล่าสุดปี 2566 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1.94 ล้านบาท

นอกเหนือจากโครงการธรรมชาติปลอดภัยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์โดยฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในเครือฯ ยังได้ร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน หรือพืชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สม่ำเสมอ ประกอบด้วย 1. โครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย 2. โครงการพัฒนากิจการเพื่ิอสังคมแม่แจ่ม3. โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล และ 4. โครงการแม่แจ่มเมืองไผ่ ทั้งหมดนี้ถือเป็นภารกิจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผา ซึ่งเป็นหัวใจของระบบตรวจสอบย้อนกลับของเครือเจริญโภคภัณฑ์