นักศึกษา ม.อ. ปัตตานี ชนะเลิศโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 คว้าถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ถักทอรักษ์งานผ้าไทยในศตวรรษที่ 21” สำหรับการสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3-5 คน โดยเป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละสถาบัน ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้คณะกรรมการพิจารณา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละทีมจะมีเวลาสอน 45 นาที

โดยในปีนี้ สถาบันต่าง ๆ ให้ความสนใจและร่วมส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ จำนวน 6 ทีม ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี