วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เน้นทักษะนวัตกรรมอาชีพยุคใหม่ แก้ปัญหาขาดแรงงานสายอาชีวะ

มีคำกล่าวว่า “อาชีวะศึกษา” เปรียบเหมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามสถานประกอบการ สู่มาตรฐานสากล เหมือนกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กทม. ที่ทางรายการ 1 ในพระราชดำริ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวนำนักเรียนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่ต้องแข่งขัน ได้อย่างน่าชื่นชม

ดร.บัญชา เกิดมณี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ก่อตั้งมานาน 50 ปี ที่ผ่านมาได้ผลิตนักศึกษาไปแล้วกว่า 70,000 คน โดยในช่วงปิดเทอมจะมีการส่งครูแผนกช่างไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างความมั่นใจว่าความรู้ที่สอนเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ ส่วนครูสามัญจะมีการอบรมอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมการเรียนลูกเสือ ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องความสัมพันธ์กับนักเรียน ไม่มีการลงโทษเด็กด้วยการตี เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจ และไม่มีการคดโกง รวมถึงมีการร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อฝึกให้มีนิสัยด้านการออม และวางแผนค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจตามมา

ด้านการเรียนการสอนได้วางแผนให้นักเรียนมีทักษะสูง ทั้งในเรื่องการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย มีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้น ด้วยการเรียนที่ต่อเนื่องไปยังมหาวิทยาลัยธนบุรีที่อยู่ในเครือเดียวกัน ซึ่งเด็กที่เรียนจบมาจะมีงานทำแบบ 100% โดยมีบริษัทหรือโรงงานภายนอกเข้ามารับทำงานตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษา ที่ในปัจจุบันยังคงมีให้ไม่เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนนักศึกษาอาชีวะที่มีเป็นจำนวนมาก ในด้านคุณภาพได้ส่งนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน และเริ่มส่งสู่ในระดับชาติ รวมถึงทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงาน หรือบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่านักเรียน 80% ผ่านการทดสอบ โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าเปิดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การขนส่งทางหุ่นยนต์, ยานยนต์และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กราฟิก ที่นำไปประกอบอาชีพอิสระได้”

มาที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า ผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549 ได้เผยว่า “จากการศึกษาพบว่าปัญหาการผลิตบุคลากรที่ไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในสายสามัญมากกว่าสายอาชีวะ ส่งผลให้ไทยขาดแคลนแรงงานในสายอาชีวะจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัย และปัญหาเรื่องเด็กตีกัน ดังนั้น การที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว มีครูดูแลนักเรียนเหมือนเป็นพ่อแม่ มีความอบอุ่นและอ่อนโยน จึงตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ การที่มีมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ทำให้การเรียนอาชีวะนั้นครบวงจร คือเด็กจะสามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาตามแต่ความสนใจได้ โดยสิ่งสำคัญของอาชีวะศึกษาก็คือเรื่องทักษะ ดังนั้น การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องยนต์เพื่อการเรียนการสอนของทางวิทยาลัย ทั้งในด้านช่างกล, ไฟฟ้า, สำรวจ, ก่อสร้าง ฯลฯ จึงได้ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีความสามารถต่อไปในอนาคต”

โดยผู้สนใจสามารถชมคลิปการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ได้ในรายการ 1 ในพระราชดำริ ตอนความฝันอันสูงสุด อาชีวะสร้างชาติ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ได้ร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดล จัดทำขึ้น โดยคลิกไปที่ https://www.youtube.com/watch?v=Fxy6t8g_WIk ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป