ตรวจฟาร์มไก่

นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจบูรณาการและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน นำทีมคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ฯลฯ พร้อมด้วยภาคเอกชน เครือเบทาโกร ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มไก่ในจังหวัดลพบุรี เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดลพบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ พี เจ ฟาร์ม 2 ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นแห่งแรกตามแผน และจะเข้าตรวจสถานประกอบกิจการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง