มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับ ซีพีเอฟ เดินหน้าจัดอบรมพนักงานเพิ่มความรู้สิทธิแรงงาน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น) ร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามกฏหมายให้กับแรงงานทุกเชื้อชาติของบริษัท ทั้ง 3 ภาษา คือไทย เมียนมา และกัมพูชา เพื่อให้แรงงานทุกคนได้ตระหนักรู้สิทธิของแรงงานมากขึ้น และร่วมแสดงข้อเสนอแนะ ร้องเรียนประเด็นด้านสิทธิแรงงาน และด้านอื่นๆ พร้อมทั้ง เปิดตัว ศูนย์เลเบอร์ว้อยซ์ โดย แอลพีเอ็น (Labour voices by LPN ) ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ มูลนิธิแอลพีเอ็น เปิดเผยว่า แอลพีเอ็น ได้ร่วมมือกับซีพีเอฟ จัดอบรม “สิทธิลูกจ้าง” ให้กับพนักงานแรงงานทั้งคนไทยและต่างชาติในโรงงานและสถานประกอบการของซีพีเอฟ โดยเริ่มจัดอบรมแรงงานต่างชาติของโรงงานแปรรูปอาหารมีนบุรีเป็นแห่งแรก มีเป้าหมายส่งเสริมให้พนักงานแรงงานซีพีเอฟทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงสิทธิแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแนะนำให้แรงงานทุกคนได้รู้จัก “ศูนย์เลเบอร์ว้อยซ์ โดย แอลพีเอ็น” ที่มูลนิธิ แอลพีเอ็น และซีพีเอฟได้ร่วมกันจัดตั้งในปลายปี 2560 ที่ผ่านมา โดยการอบรมจะช่วยให้แรงงานทุกคนได้รับรู้บทบาทของศูนย์ฯ และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้บริการจากศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

“การจัดอบรมเรื่องสิทธิลูกจ้างตามกฏหมาย จะช่วยสร้างความมั่นใจให้พนักงานระดับแรงงานในอุตสาหกรรมได้รับรู้สิทธิของตนเอง ตามกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ มีส่วนช่วยให้แรงงานทุกคนทำงานกับบริษัทด้วยความเชื่อมั่น และยังเป็นกระตุ้นให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากช่องทาง “ศูนย์เลเบอร์ว้อยซ์ โดย แอลพีเอ็น” เพื่อแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะได้” นายสมพงศ์กล่าว

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า การอบรมสิทธิลูกจ้าง ด้านแรงงานแก่พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการส่งเสริมสิทธิแรงงานให้แก่พนักงานทุกคนได้มีความรู้และเข้าใจในสิทธิของลูกจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งตามกฎหมาย และที่บริษัทจัดเป็นสวัสดิการให้ และในการอบรมนี้เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องหลังจากที่ซีพีเอฟได้เปิด ศูนย์เลเบอร์ว้อยซ์ โดย แอลพีเอ็น โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ แอลพีเอ็น ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับฟังเรื่องแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของพนักงานสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย กัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ เพื่อรองรับพนักงานซีพีเอฟทุกเชื้อชาติ

“กิจกรรมจัดอบรมสิทธิแรงงาน และการเปิดศูนย์เลเบอร์ว้อยซ์ โดย แอลพีเอ็น เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทดำเนินงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนของซีพีเอฟให้ดียิ่งขึ้น” นายปริโสทัตกล่าว

การจัดอบรมครั้งแรกตามโครงการความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานระหว่างซีพีเอฟ และมูลนิธิแอลพีเอ็น ได้เริ่มจัดขึ้นที่โรงงานแปรรูปอาหารมีนบุรี เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีพนักงานแรงงานคนไทยและต่างชาติร่วมเข้าการอบรมแล้วจำนวน 300 คน และซีพีเอฟจะดำเนินการอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่แรงงานทุกคน ครบทุกสถานประกอบการทั่วประเทศ