กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมมอบสิ่งของและเครื่องกันหนาวให้เด็กบนดอยแม่ฮ่องสอน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสหกรณ์รวมใจต้าน    ภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 ปีที่ 17 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสมร นิวาส สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายนิยม ผลินธรสิริ สหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

กิจกรรมรวมใจต้านภัยหนาว เพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 14,000 บาท มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวน 15 ทุนๆ ละ 500 บาท มอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กันหนาว อุปกรณ์การเรียนและกีฬา เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านในพื้นที่  กว่า 300 คน นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการเล่นเกมส์และมอบของรางวัลให้กับเด็กนักเรียนด้วย

ทั้งนี้  โครงการสหกรณ์รวมใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เป็นโครงการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและประชาชนที่ประสบภัยหนาวบนพื้นที่สูงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งในปี 2561 ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นศูนย์การเรียน ตชด. ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวน 87 คน มีครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 14 คน สภาพพื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ห่างไกล ซึ่งการเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียงถึงศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หลอ มีระยะทาง 64 กม. เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องขับรถข้ามทางน้ำและภูเขา ใช้ระยะเวลาเดินทางนานกว่า 3 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมสหกรณ์รวมใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เป็นความร่วมแรงร่วมใจของขบวนการสหกรณ์ในการส่งมอบสิ่งของและความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์กันหนาว และมีทุนสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกิจกรรมสหกรณ์ให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้สามารถนำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคตต่อไป