สส. – สกว. จับมือ เปิดตัว “YTEn” วายเท็น โครงการเฟ้นหายุวทูตสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงานประชุม COP24 ที่โปแลนด์

นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยพิธีลงนามครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและผลักดันผลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนา นักวิจัย ระบบวิจัย สนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย ที่ตอบสนองนโยบายด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภาคปฏิบัติ ภาคเอกชน และสาธารณชนทั่วไป

โอกาสนี้ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ กล่าวว่า “สกว. ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชนพื้นที่ โดยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงผลงานวิจัย ทั้ง สกว. และสร้างเครือข่ายนักวิจัย สำหรับกรอบความร่วมมือของหน่วยงานที่เห็นร่วมกันครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนัก การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ เพื่อปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องต่อนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่อไป โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญ”

โดยหนึ่งในผลจากความร่วมมือครั้งนี้ คือโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเยาวชน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนตระหนักรู้” ที่ต้องการเฟ้นหาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะมาเป็น Young Thai Environmentalists 2018 หรือเรียกง่ายๆ ว่า วายเท็น (YTEn) เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมในค่ายอบรมเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม      ฝึกพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาตนเองเสริมทักษะการสื่อสารสร้างเสริมความเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เยาวชนที่ผ่านกระบวนการวิจัย      เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพนี้จะสามารถพัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมตามความสนใจของตนเองในระดับต่างๆ อีกทั้งจะมีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไปร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP24 ที่ประเทศโปแลนด์ โดยนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการวายเท็น (YTEn) ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561

ด้าน รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน ผอ. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธาณะ สกว. กล่าวให้ทัศนะต่อโครงการนี้ว่า “เยาวชนเป็นวัยที่มีไฟ พวกเขาจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่จะเซ็ตเทรนด์ ให้คนในสังคมหันมาตระหนักและเข้าใจว่าประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยกตัวอย่าง จากข้อมูลวิจัย พบว่า ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 0.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดของประเทศ (New High) อยู่ที่ 44 องศา อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าท่ามกลางการมองเป็นปัญหา มันคือโอกาสที่มนุษย์จะสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”

ในขณะที่ นายนนท์ ธนนท์ จำเริญ ผู้ชนะจากรายการ The Voice Thailand Season 1 ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “มากกว่าการบอกต่อ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องการมองเห็นคนที่เป็นไอดอลปฏิบัติจริง ให้ดู “Action speaks louder than words” การกระทำมีพละกำลังมากกว่าคำพูดที่จะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมในทุกๆ ด้าน รวมถึงการหันมาตระหนักและให้ความสำคัญว่าประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่ ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐ หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น”