ศธ.เปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” เชื่อมออนไลน์ของดีการศึกษาชายแดนใต้

ศธ. เปิดเว็บไซต์ “dothaiproduct” เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ผลงานจากสถานศึกษาชายแดนใต้ มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดันผลงานทางการศึกษาร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคมชายแดนใต้ให้มั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตามแนวประเทศไทย 4.0

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีเปิดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแหล่งรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสินค้าประเภทต่างๆ ขององค์กรทางการศึกษาในระบบเว็บไซต์ ในโครงการ “พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเป็นไปตามการศึกษาในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องการกับการใช้ประโยชน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือในการเรียนการสอนให้สอดคล้องรองรับเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดความอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นที่รับรู้ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานการคิดค้นจากระบบการศึกษาได้ถูกส่งต่อและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมพร้อมในการดำเนินการทุกมิติให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อาทิ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับทุกภูมิภาค และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับประเทศ รวมถึงการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดผลสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น

ล่าสุดทางกระทรวงฯ ได้เปิดเว็บไซต์ www.dothaiproduct.com ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสำหรับเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสินค้าผลงานของสถานศึกษาต่างๆ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศบป.จชต.)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำผลงานเด่นๆ หรือสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษา จากภาคใต้ได้นำไปใช้ในวงกว้าง โดยสามารถเลือกดูได้จากเว็บไซต์ dothaiproduct.com ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และการติดต่อสถานศึกษานั้นๆ โดยตรง รวมถึงข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ภายใต้ข้อมูลที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วย

สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลงานความสำเร็จ หรือชิ้นงานด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่จะบอกได้ว่า ระบบการศึกษาของไทยนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า “การเรียนการศึกษานับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาภาครัฐมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ หลักสูตร ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ฉะนั้น ระบบการศึกษาก็ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องไปกับสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้ด้วยเช่นกัน ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติต่อไป”