ทีมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 29) ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนักเรียนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวมารับบริการตรวจรักษาจำนวนกว่า 300 คน ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวอยู่บนเขาห่างไกลตัวเมือง ถนนที่ขึ้นไปยังหมู่บ้านมีบางช่วงเป็นทางดินลูกรัง ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะลำบากในกรณีที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบาย ไม่สะดวกในการมาหาหมอที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ พบว่าเด็กนักเรียนมีภาวะฟันผุ มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนในประชาชนพบอาการความดันโลหิตสูง โรคด้านจักษุ โรคทางกระดูกและข้อ และโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทีมหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ยังได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี และสอนให้ครูได้ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ด้วย

“รุ่งอรุณ ฟ้าคราม ของวันใหม่ การเดินทาง แสนไกล ได้เริ่มต้น สู่ชายแดน ถิ่นบัว เมืองอุบลฯ สู่ชุมชนกลางป่าเขา ลำเนาไพร หนึ่งโรงเรียน…บ้านปากลา…ตระเวนชายแดน แม้นแร้นแค้น แต่น้ำใจ สุดสดใส สอง…เรียนรู้…ป่าหญ้าคา พนาไพร ทางสูงชัน คดเคี้ยวไป สุดสายตา เรา…หน่วยแพทย์พระราชทาน สืบสานสร้าง พวกเราร่วมก้าวย่างทางรักษา ปณิธานเพื่อป้องกัน แลเยียวยา ให้โรคา ทุกข์บรรเทา สู่ชาวไทย เพื่อสืบสาน งานของพ่อ ผู้ประเสริฐ และขอเทิด วงศ์จักรี ทุกสมัย องค์พระเทพรัตน์ ผู้ทรงเป็นหลักชัย ให้หน่วยแพทย์ พระราชทานไซร้ ถวายงาน แพทย์ พยาบาล ทันตกรรม และเภสัช ร่วมกันจัด และเหล่า ผู้ประสาน มั่นสามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่กิจการ ขอสืบงาน พ่อหลวง ในดวงใจ แม้นมิได้ หนึ่งเสี้ยว ที่พ่อสร้าง แม้นมิได้ เสี้ยวงาน อันยิ่งใหญ่ แม้นมิได้ เสี้ยวทาง ที่พ่อไป จักขอฝาก ผลงานไว้ ในแผ่นดิน” (พ.ญ.กนิษฐา กิจสมบัติ ผู้ประพันธ์)