สหกรณ์นักเรียน กทม. เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำนักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 170 คน เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อเปิดโลกทรรศน์ กระตุ้นการเรียนรู้และจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยศึกษาจากสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนและครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์และพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์ใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับในหลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์ และสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงถ่ายทอดสู่คนชุมชนในอนาคตต่อไป