นาแปลงใหญ่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ผลผลิตข้าวเพิ่ม

คุณบุญเลื่อน ซุยน้ำเที่ยง อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ใหญ่ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. (093) 485-0835 สมาชิก 160 คน พื้นที่ 3,215 ไร่  เป็นการดำเนินการรูปแบบคณะกรรมการ มี คุณสัญญา ท่าสิมมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ คุณชูศักดิ์ ประทุมวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ช่วยผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวหอมมะลิ คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิ เป้าหมายสำคัญคือ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพข้าว การบริหารจัดการที่ดี และด้านการตลาด “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำสู่ผู้บริโภค” ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based approach) ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านดิน ด้านน้ำ ด้านข้าว ด้านสัตว์ ด้านประมง ด้านสถาบันเกษตรกร ด้านการตลาด โดยมีผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่เป็นผู้จัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด Supply chain

คุณวัชรินทร์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ในฐานะผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิตำบลทุ่งกุลา กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายจาก คุณเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้นำนโยบาย ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำหลักการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ ฯพณฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบนโยบายแนวทางที่ รร. แอมบาสซาเดอร์ หาดจอมเทียน พัทยาใต้ ในการสัมมนา เกษตรอำเภอ ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ ประธานเกษตรแปลงใหญ่ 600 แปลง ทั่วประเทศ เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่ามา หลักการคือ เกษตรแปลงใหญ่ต้องอยู่ในพื้นที่เหมาะสมกับ AGRIMAP

มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อน:สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีแหล่งน้ำชัดเจน/ปริมาณน้ำเพียงพอ มีตลาดรองรับ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ การกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กำหนดมาตรฐานการผลิต ที่สำคัญคือ ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ

กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมาย:ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสแข่งขัน โดยมีตัวชี้วัด:ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยให้ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่พิจารณาจากกิจกรรม คือการใช้ปัจจัยการผลิต การใช้แรงงานและเครื่องจักรกลการเกษตร การปรับปรุงดิน การเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการ โดยมีทีมงานหลัก:การตลาด-สหกรณ์จังหวัด การผลิต-เกษตรจังหวัด เพิ่มผลผลิต-พัฒนาที่ดิน บริหารจัดการ-เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส่วนผู้จัดการแปลง:เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ/ประมงอำเภอ/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สหกรณ์/ชลประทาน

คุณบุญเลื่อน กล่าวว่า ปี 2559/60 เกษตรแปลงใหญ่ตำบลทุ่งกุลา ดำเนินการตามขั้นตอน สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 350 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 412 กิโลกรัม/ไร่ โดยการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว จาก 25-30 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 10-15 กิโลกรัม/ไร่ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยคอก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี จาก 50 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 20-25 กิโลกรัม/ไร่ ชาวนาพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา บ้านสังข์ใหญ่ บ้านสังข์น้อย บ้านดอนแคน จะเป็นผู้ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรม ตาม “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” วันนี้ข้าวยังเก็บในยุ้งฉางของชาวนา รอต้นเดือนสาม จัดประเพณีสู่ขวัญข้าว จึงจะเปิดประตูยุ้งข้าว “เล้า” ได้ สู่ขวัญทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นข้าวอินทรีย์ของแท้จาก “ทุ่งกุลาร้องไห้” ตำบลทุ่งกุลา ที่นี่เรา “เอาความกันดารเป็นสินทรัพย์ เอาความอัตคัดเป็นพลัง”

คุณบุญเลื่อน ยังเล่าต่อไปว่า สมาชิกเกษตรกร 160 คน มีการร่วมกันแปรรูปข้าว เป็นข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 150-175 บาท ถุงขนาด 2 กิโลกรัม ราคา 60-75 บาท  เป็นราคาขายส่ง-ปลีก เป็นข้าวจากมือชาวนาโดยตรง สะอาด ปลอดภัย ชาวนาที่ตำบลทุ่งกุลา เข้าไปประกอบอาชีพขับแท็กซี่ เป็นผู้กระจายสินค้าสู่สหกรณ์แท็กซี่ เรามีตราสัญลักษณ์ ชาวนาแบกจอบ ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิตำบลทุ่งกุลา คิดค้นเรื่องการบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ทำขนาดเล็กลง ผู้บริโภคนำไปหุง 2-3 ครั้ง พอดีกับครอบครัวขนาดเล็ก ที่ต้องการรับประทาน “ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลา” ของแท้ “หอมเรียว ยาว ขาว นุ่ม” สั่งตรงได้ครับ โทร. (093) 485-0835

คุณเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เกษตรแปลงใหญ่ ปี 2560 ที่กระทรวงเกษตรฯ ให้เดินหน้าเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ความมั่งคั่งของเกษตรกร สู่ความยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่ เก่า 600 แปลง เกษตรแปลงใหญ่ แปลงใหม่ 400 แปลง เกษตรแปลงใหญ่เตรียมความพร้อม 512 แปลง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน พร้อมกับการเดินหน้าประเทศไทยเกษตรแปลงใหญ่ครับ