เกษตรกรรมทางเลือกสุวรรณภูมิน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่อย่างพอเพียง

วัชรินทร์  เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากคุณเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมทางเลือก สู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม ของคุณราตรี ปาโท โทร. 0817399128,0807580203  บ้านหางเหย 62 หมู่ 6 ต.นาใหญ่  พื้นที่ 20 ไร่

มีกิจกรรม นาข้าวหอมมะลิ 7 ไร่ ไม้ผละม่วง มะนาว ฝรั่ง 5 ไร่ ไม้ใช้สอยพยุง สักทอง  4 ไร่ บ่อปลานิล ปลาไน ปลาดุก 3 ไร่ กำลังเจริญเติบโต สามารถจับขายได้ ที่อยู่อาศัย1ไร่ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้   งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร  ปี พ.ศ. 2560  เกษตรกรร่วมโครงการ 10 ราย

คุณอนัญทยา  ลาศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  บอกว่า ที่นี่ เป็นการสร้างสวนป่าแกมเมือง หรือ ป่าใหญ่เลี้ยงน้องเล็ก  อยู่ด้วยกันแบบผสมสานอย่างลงตัว  ที่นี่คือ “ซูเปอร์มาเก็ตชุมชน” ป่าเห็ดตะไค เห็ดก่อ เห็ดปลวก จำนวนมาก นอกนั้นชาวบ้านมาทำน้ำมันยาง หรือขุมขี้ยาง เป็นเชื้อเพลิง

คุณราตรี ปาโท เกษตรกรเกษตรกรรมทางเลือก นำเยี่ยมชมสวนที่มีการปรับเปลี่ยน เป็น “เกษตรทฤษฎีใหม่”  ได้อย่างลงตัว  สามีคือคุณฟ้าฮ่วน  ปาโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการให้เป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย

คุณราตรี บอกว่า พื้นที่ทางการเกษตรของตนเองพร้อมสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ที่เป็นแบบอย่างของเกษตรกรทั่ว ไป  ที่สำคัญพื้นที่ติดสวนป่าชุมชน ป่าเห็ดพื้นบ้าน ตนเองพยายามจัดระบบป่าเห็ดให้ออกนอกฤดูกาล โดยเฉพาะเห็ดปลวก ให้น้ำระบบท่อ ระบบสปริงเกอร์ เห็ดออกดอกให้เห็น หากสำเร็จจากการลองผิดลองถูก ที่คือสวนป่าเห็ดนอกฤดูกาล

คุณเสน่ห์ รัตนาภรณ์เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการตามนโยบายของ ฯพณฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านท่านสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านดิน น้ำ ข้าว พืช สัตว์ ประมง เกษตรอินทรีย์ แปรรูผลผลิตทางการเกษตร บัญชีฟาร์ม สู่การตลาดอย่างมีคุณภาพ ศพก.เครือข่าย คือ เป้าหมายสำคัญอย่างยิ่ง  ทุก ศพก.ไม่เป็นโชว์รูม แต่เป็น ศพก.ที่มีชีวิต เป็นแบบอย่างของเกษตรกรที่ไปพบเห็น  เกษตรกรอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เกิดรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ที่สำคัญที่สุด คือ “เกษตรกร กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครัวเรือนเกษตรกรมีความสุข”

คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตร คือ TSVหรือ การฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ให้มีเกษตรกรต้นแบบ ขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียง  อำเภอสุวรรณภูมิ 199 หมู่บ้าน 15 ตำบล 16 อปท.พื้นที่ทางการเกษตร 691,901 ไร่ พื้นที่ทำนา 347,742 ไร่ พื้นที่ทำไร่ 31,595 ไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 9,350 ไร่  นอกนั้น เป็นการเกษตรและพืชอื่น ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝน อยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้  10 ตำบล 136 หมู่บ้าน