กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทีมชี้เป้าต้นมะพร้าวที่พบหนอนหัวดำเข้าทำลาย ก่อนใช้สารเคมีเข้าควบคุม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวต้องใช้วิธีแบบผสมผสาน ได้แก่ การตัดทางใบมาเผาทำลาย การใช้ศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียนบราคอน) ควบคู่กับการใช้สารเคมี ซึ่งวิธีการใช้สารเคมีนั้นต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและทำเครื่องหมายที่ต้นมะพร้าวแต่ละต้นที่พบการทำลายของหนอนหัวดำ เป็นการชี้เป้าหมายในการใช้สารเคมีเข้าควบคุม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยแบ่งเป็นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร จะจัดการโดยฉีดสารเคมีเข้าต้น ต้องทำเครื่องหมายสีเหลืองไว้ที่ต้น ส่วนมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร จะจัดการโดยตัดทางใบและนำมาเผา ควบคู่กับการฉีดพ่นสารเคมีทางใบ จะทำเครื่องหมายสีแดงไว้ที่ต้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นดังกล่าวต้องดำเนินการด้วยการฉีดหรือพ่นสารเคมีนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวต้องดำเนินการอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและทาสีทำเครื่องหมายในต้นที่พบการระบาดให้ครบทุกต้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแปลงที่พบผู้ครอบครอง และไม่พบผู้ครอบครองที่สามารถเข้าไปสำรวจได้ หากไม่สามารถเข้าสำรวจได้ เช่น มีการปิดล้อมแน่นหนา หรือเจ้าของไม่ยินยอมให้เข้าไปสำรวจ ให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเจรจา แต่ถ้าหากการเจรจาไม่เป็นผล ก็จะแจ้งกรมวิชาการเกษตรใช้มาตรการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป