เกษตรตำบลสระ พะเยา เยี่ยมแปลงฝรั่งพันธุ์กิมจู

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่แปลงฝรั่งพันธุ์กิมจู ของ นายยอด ไชยลังกา ซึ่งมีการผลิตแบบเกื้อกูลกันคือตัดหญ้าในแปลงไปเลี้ยงวัว ได้มูลวัวมาบำรุงต้นฝรั่งต่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช