IRPC ชวนสัมผัสวิถีเกษตรกรยุคดิจิทัล ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming

ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย มีผลิตผลที่นำไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ส่งขายทั้งในและนอกประเทศในแต่ละปี เป็นมูลค่ามหาศาล ภาคเกษตรกรรมจึงเปรียบเสมือน ‘ฐานราก’ ที่สำคัญของเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น

จากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยมี ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ IRPC Smart Farming จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่พิสูจน์ได้ถึงความสำเร็จจากการบูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสามารถเพิ่มผลผลิตจากระบบเกษตรกรรมสมัยใหม่ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ในงานเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ฯ มีตัวอย่างของการนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ‘คลินิกหมอดิน’ การทำงานร่วมกันระหว่างปราชญ์ชาวบ้านกับนักวิจัย IRPC เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก พร้อมกับให้บริการตรวจสอบคุณภาพดินด้วยชุดทดสอบสภาพดิน ตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เนื่องจากค่า pH มีความสำคัญต่อพืชทุกชนิด และแต่ละชนิดชอบค่า pH นี้แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อรู้จักสภาพของดินแล้ว ที่จุดนี้ยังมี หมอดิน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านทำงานร่วมกับนักวิจัย IRPC มาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกษตรกรรู้วิธีที่จะฟูมฟักต้นไม้ได้ดียิ่งขึ้น ก็ส่งผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จนช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก เพราะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาให้เกินความจำเป็นนั่นเองและฟื้นฟูสภาพดินให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิด ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

การนำนวัตกรรมปุ๋ยซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ ‘ปุ๋ยหมีขาว’ ซึ่ง IRPC ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น ด้วยการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้เล็กลงจนอยู่ในระดับนาโนเมตร หรือทำให้มีขนาดเล็กจิ๋วสุดๆ โดยเหตุผลที่ต้องเล็กมากๆ นั้น เพราะยิ่งอนุภาคเล็กจิ๋วแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้ดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญเจ้า “สารซิงค์ออกไซด์นาโน” ตัวนี้ยังช่วย “สร้างภูมิคุ้นกันให้ต้นไม้” หรือช่วยทำให้ต้นไม้ต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้น พร้อมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในฤดูกาลถัดไป

ออกแบบและติดตั้งระบบ ‘พลังงานหมุนเวียน โซลาร์ลอยน้ำ’ ขนาด 5 กิโลวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อการเพาะปลูก ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาด ใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า โดยทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ผลิตจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE สีเทาที่ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งทุ่นยังมีความแข็งแรงทนทาน ที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง 25 ปี เป็นนวัตกรรมที่ทาง IRPC ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบ และพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจที่แข็งแรงทนทาน

ที่นี่ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบตามมาตรฐาน ‘การท่องเที่ยวสีขาว’ ทั้งสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าฯ ระยอง กล่าวยกย่องศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ IRPC Smart Farming ว่า เป็นต้นแบบความร่วมมือของชุมชนและเอกชนที่เห็นผลจับต้องได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชน ถือเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชุมชนเกษตรกรทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศ

เกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของพื้นที่ นางบุญชื่น โพธิ์แก้ว แห่งสวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ เล่าถึงจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นสวนเกษตรวิถีใหม่ว่า เริ่มจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำการเกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ‘ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก’ และใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ IRPC ที่เข้ามาสนับสนุนให้สวนยายดา ‘เจ๊บุญชื่น’ เป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน IRPC Smart Farming

“สิ่งที่ได้รับก็คือ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย ลดเวลาทำงาน กลายเป็นสวนผลไม้ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปีด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และยังช่วยสร้างอาชีพ และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน”

ในงานวันนั้นยังมีกิจกรรมในเทศกาล ‘เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย’ เดินชมสวนผลไม้พร้อมเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชิมผลไม้ตามฤดูกาล อย่างทุเรียน เงาะ มังคุด สะละ ผักปลอดสาร อิ่มอร่อยกับผลไม้และอาหารแปรรูป ที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากชุมชนบ้านยายดา

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี กล่าวอย่างภูมิใจว่า โครงการศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนถึงความร่วมมือด้านความรู้ทางวิชาการของเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นี่จึงพร้อมเป็นต้นแบบของพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร และยินดีให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรวมถึงคนทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรในยุคดิจิทัล

“ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน IRPC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า IRPC สร้างสิ่งที่ดี เพื่ออนาคต”