“ผักกาดหัว” พืชทำเงิน ปลูกได้ปีละ 2-3 รอบ ทำกำไร 1.8 หมื่นต่อไร่

ผักกาดหัว หรือ หัวไชเท้า เป็นพืชผักยอดนิยม เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปี นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู แถมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหาร และปรับสมดุลในระบบย่อยอาหาร ผักกาดหัวเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง

ผักกาดหัวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ ผักกาดหัวเป็นพืชอายุสั้น อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน ให้ผลตอบแทนที่ดี มีต้นทุนการผลิต ไร่ละ 13,428 บาท คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 1.78 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรได้ผลผลิต 7,500 กิโลกรัมต่อไร่ ขายได้ในราคา 4.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 2.4 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 18,000 บาทต่อไร่ ทีเดียว

อำเภอบ้านแฮดมีพื้นที่ปลูกผักกาดหัวกว่า 200 ไร่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผักกาดหัวหนองโง้ง ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 103 ไร่ กลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลโคกสำราญ พื้นที่ 102 ไร่ กลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลบ้านแฮด พื้นที่ 6 ไร่

เกษตรกรสามารถปลูกผักกาดหัว ปีละ 2-3 รอบ เริ่มต้นปลูกในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ของปีถัดไป เกษตรกรนิยมปลูกผักกาดหัวเป็นพืชทางเลือกหลังฤดูทำนาและพื้นที่สวน คิดเป็นสัดส่วน 30 : 60 ตามลำดับ โดยมีพ่อค้ามารับซื้อ ณ ไร่นา เพื่อนำสินค้าไปขายส่งที่ตลาดค้าส่งผักในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา

อำเภอบ้านไผ่มีพื้นที่ปลูกผักกาดหัว 60 ไร่ คือกลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง มีจำนวนสมาชิก 32 ราย ในพื้นที่แห่งนี้ เกษตรกรจะรวมกลุ่มกันบริหารจัดการในการปลูกผักกาดหัวหมุนเวียนกัน ปีละ 7-11 รอบ ผลผลิตที่ปลูกช่วงฤดูแล้งในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะได้ผลผลิตเข้าสู่ตลาด เฉลี่ยไร่ละ 3,000 กิโลกรัม ส่วนผลผลิตช่วงฤดูหนาวในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ จะได้ผลผลิตดีกว่า เฉลี่ยไร่ละ 7,000 กิโลกรัม ผลผลิตในแหล่งนี้ผลิตได้มาตรฐาน GAP ทั้งหมด และวางแผนผลิตผักกาดหัวแบบเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

ด้านการตลาด เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตให้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่ Tesco Lotus ซึ่งมีความต้องการผลผลิตประมาณ 4,500 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยจะกระจายสินค้าในศูนย์ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด โดยรับซื้อผลผลิตผักกาดหัวทุกฤดู ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท (ตั้งจุดรับซื้อ ณ สหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตผักบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าทั่วไปมารับซื้อผักกาดหัวจากกลุ่มเกษตรกร โดยในช่วงฤดูหนาวจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนช่วงฤดูแล้งรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เนื่องจากผลผลิตในฤดูแล้งมีน้อยจึงทำให้จำหน่ายได้ราคาดีกว่า

หากสนใจข้อมูลการปลูกผักกาดหัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณคำสอน เชิดโกทา ผู้ใหญ่บ้านสว่าง ประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. 061-945-2066 หรือ สศท. 4 โทร. 043-261-513 ต่อ 13 หรือ อีเมล [email protected]

…………………

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (สศท. 4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร