ปุ๋ย ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ใช้ถูกชีวิตเปลี่ยน!

ปุ๋ย ยังมีความสำคัญในการผลิตพืช ปุ๋ยที่วางจำหน่ายในตลาดมีธาตุอาหารหลักอยู่ 3 ธาตุ คือ ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

ธาตุไนโตรเจน มีบทบาทในการบำรุงต้นและใบ ทำให้ต้นไม้มีใบสีเขียว เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง

ธาตุฟอสฟอรัส (P) มีบทบาทในการพัฒนารากและเร่งการออกดอก

ธาตุโพแทสเซียม (K) ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล จากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบส่งไปยังผล หรือลำต้น ขึ้นอยู่กับชนิดพืช

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 เป็นปุ๋ยครอบจักรวาล ใช้ได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปุ๋ยทั้งสองสูตรใช้ทดแทนกันได้

ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ใช้สำหรับเร่งการออกดอกของต้นไม้

ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใช้สำหรับเพิ่มความหวานและสีของผล

อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้ต้นไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้คุณภาพ จำเป็นต้องใช้แบบผสมผสาน คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพราะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุย และเก็บความชื้นได้ดี อีกทั้งยังมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้อยู่หลายชนิด

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หมายถึง ปุ๋ย 100 กิโลกรัม ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ได้ ชนิดละ 15 กิโลกรัม เมื่อรวม 3 ธาตุเข้าด้วยกันจะได้ 45 กิโลกรัม อีก 55 กิโลกรัม เรียกว่าสาร ตัวเติม ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการคำนวณในการให้ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้อง แม่นยำ

การใช้ปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ต้องนำค่าวิเคราะห์ดินมาประกอบ นอกจากจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย