เทคนิค ปลูกผักอินทรีย์ 365 วัน ให้รวย ของ “แก้วพะเนาว์ ออร์แกนิค ฟาร์ม”

“ปลิว” หรือ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรตัวอย่าง ที่น้อมรับคำสอนการพึ่งพาตนเองและดำเนินการต่อยอดแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer ) ของ จังหวัดมหาสารคาม เขาดูแลใส่ใจชุมชนบ้านเกิดอย่างมาก นำเทคโนโลยีมาผสมผสานในงานที่ทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด สร้างความมั่นคงต่ออาชีพเกษตรกรรม

คุณปลิว หรือ คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์

แรงบันดาลใจ จาก ร.9

“แก้วพะเนาว์ ออร์แกนิค ฟาร์ม” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบัน ปลิว อายุ 29 ปี เรียนจบปริญญาตรี สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความจริง พ่อแม่เขาไม่สนับสนุนให้ลูกทำอาชีพเกษตรกรรม เพราะมองว่าอาชีพเกษตรกรรมมีอนาคตที่ลำบาก แต่ปลิวมองเห็นความยั่งยืนของอาชีพนี้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการทำงาน

ปลิวบอกว่า การทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมาก เกษตรกรต้องเข้าใจคุณภาพดินก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเพาะปลูกพืช นอกจากนี้ ต้องเรียนรู้เรื่องตลาดทั้งในประเทศและส่งออก หากต้องการค้าขายกับต่างประเทศ ยิ่งต้องยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรมให้สูงขึ้น

ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพเกษตรกรรมของปลิว เกิดจากแรงบันดาลใจเรื่องความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปลิวนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ จนเกิดความแม่นยำในการเก็บเกี่ยว ใช้ระบบน้ำหยดเพื่อกระจายน้ำแก่พืชอย่างสม่ำเสมอ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การทำปุ๋ยหมัก ป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการกัดเซาะหน้าดินรวมถึงการอนุรักษ์น้ำ

ขณะเดียวกัน ปลิวส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยแบ่งปันวิธีการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชผลไปจนถึงวิธีสร้างกำไรตลอดทั้งปีด้วยการวางแผนอย่างชาญฉลาด ปลิวคิดว่า ทุกคนควรรักในสิ่งที่ตัวเองทำและมีความมุ่งมั่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ปลิวรักในสิ่งที่ตัวเองทำและพร้อมมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน

ปลิวตื่นตั้งแต่ตี 3 เพื่อมาขายผลผลิต ใช้วิธีการจัดส่งผักให้สดตลอดเวลา และแบ่งปันวิธีบริหารจัดการนี้ให้กับเพื่อนเกษตรกรได้นำไปใช้เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ปลิวหวังว่าสิ่งที่ทำจะช่วยสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรรุ่นต่อไปมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีชีวิตที่ดีขึ้น

แก้วพะเนาว์ ออร์แกนิค ฟาร์ม

ปลิว ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้ามหาสารคาม จัดทำ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ที่บ้านหนองบัว ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จนประสบผลสำเร็จ มีผลผลิตขายได้ทุกวัน และมีเงินหมุนจากผลผลิตตลอด 365 วัน

โครงการนี้ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนและเกษตรกรรักบ้านเกิดโดยน้อมนำหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางดำเนินงาน เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกร เยาวชน และผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พื้นที่ทำกิน 22 ไร่ ของปลิวใช้เพาะปลูกผัก ไผ่นอกฤดู เพาะเห็ดในโรงเรือน ทุกกิจกรรมเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์ ปลิว รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายให้สมาชิกในหมู่บ้านได้เดินตามรอยพ่อหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ปลิวจุดประกายความคิดให้เพื่อนเกษตรกร เข้าใจถึงกลยุทธ์การเก็บเกี่ยว แบบระบุช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก และสร้างปฏิทินเพาะปลูกตลอดปี 365 วัน โดยเพาะปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว โดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเอง ทำให้โรคและแมลง “งง” จนมากินผักไม่ถูก

เคล็ดลับปลูกผัก 365 วัน

ปลิวแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน และยกร่องปลูกพืชสลับชนิดกัน 7 แปลง แต่ละแปลงปลูกพืชสลับแถว สลับแปลงกัน เช่น ขึ้นฉ่าย ผักสลัด หอมแบ่ง ผักโขมแดง ผักบุ้งจีน กะเพรา โหระพา ผักพื้นบ้าน ฯลฯ ทยอยปลูกพืชแต่ละชนิดห่างกัน แปลงละ 1 วัน จนครบ 60 วัน

นอกจากนี้ ปลิวปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถว ห่างกัน 1 สัปดาห์ เริ่มจากสัปดาห์แรก ปลูกขึ้นฉ่าย ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้งจีน อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน สัปดาห์ที่ 6 ปลูกผักสวนครัวที่มีอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน เช่น กะเพรา โหระพา สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ฯลฯ

หลังเก็บเกี่ยวผักเสร็จ ปลิวจะพลิกดินกลบตอทิ้งไว้ 3 วัน เพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินก่อนเริ่มปลูกผักรอบใหม่ ปลิวไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิม เพื่อป้องกันโรคแมลงรบกวน ผลผลิตที่ได้ป้อนเข้าสู่ตลาดใน 3 ช่องทาง คือ ขายในแบรนด์ ออร์แกนิค เฟรช ในห้างเดอะมอลล์ และแมกซ์แวลลูทั่วประเทศ ส่วนแบรนด์แก้วพะเนาว์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ส่งขายในจังหวัดมหาสารคาม และตลาดหน้าฟาร์ม ส่วนแบรนด์ The Kreenana ขายส่งถึงบ้านในจังหวัดนครราชสีมา ปลิววางแผนการผลิตและการตลาดในลักษณะนี้ สร้างรายได้เข้ากระเป๋าสูงถึง 8 แสนบาท/ไร่ ทีเดียว

 

อบรมยุวเกษตร ทำโครงการ “ธนาคารใบไม้”

ปลิวร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช สนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่าหมากดำ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จัดทำโครงการธนาคารใบไม้ เด็กนักเรียนเก็บใบไม้นำมาทำปุ๋ยหมัก ขายในราคากิโลกรัมละ 5 บาท สร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนและโรงเรียนได้อีกทางหนึ่ง

ปลิว บอกว่า การจัดสร้างธนาคารใบไม้ เป็นการหยุดเผาใบไม้ ลดปัญหามลพิษ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมาเก็บใบไม้มาทำปุ๋ยหมักแบบไม่ต้องพลิกกอง ตามสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่เด็กทุกเพศทุกวัยทำได้ โดยใช้เศษใบไม้ทุกชนิด จำนวน 3 ส่วน นำมาหมักรวมกับปุ๋ยคอก 1 ส่วน ใช้ระยะเวลาหมักประมาณ 2 เดือน โดยไม่ต้องพลิกกอง เพราะหมักในตะกร้าตาข่าย ช่วยระบายความร้อน เมื่อหมักครบระยะเวลาที่กำหนด ได้ปุ๋ยใบไม้สำหรับใช้ปรุงดินสำหรับปลูกพืชผักอินทรีย์

ปลิวกล่าวว่า การปลูกผักอินทรีย์ ต้องใช้ ดิน 1 ส่วน และ ปุ๋ยใบไม้ 1 ส่วน จึงช่วยให้พืชเติบโตได้ดี ปลิวรับซื้อปุ๋ยใบไม้ทั่วไป ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท นอกจากนี้ ปลิวยังได้แนะนำให้ทางโรงเรียนแยกหมักปุ๋ยตามชนิดของพืช เช่น ปุ๋ยใบก้ามปู เพราะใบไม้ชนิดนี้ให้ธาตุไนโตรเจนสูง กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างดี  และแนะนำให้ผลิตปุ๋ยใบมะขาม ซึ่งมีธาตุโพแทสเซียม (K) ช่วยเพิ่มความหวานผลไม้ได้ดีเยี่ยม ปลิวยินดีรับซื้อปุ๋ยใบก้ามปู และปุ๋ยใบมะขาม ในราคาสูงกว่าปกติ คือ กิโลกรัมละ 8-9 บาท เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีรายได้เพิ่มมาก

หากใครสนใจอยากแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำเกษตร สามารถติดต่อกับคุณปลิวได้ ทางอีเมล : [email protected] หรือทางเฟซบุ๊ก Pongpat Kaewpanao, นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ หรือทางแฟนเพจ (Fanpage) : แก้วพะเนาว์ Organic Fram

………………..

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

Update 27/09/2021