เลียบค่าย ตชด. วิถีพอเพียง เปิด “บ้านทุ่งลุงวัน” พลิกฟื้นพื้นดิน ตามรอย “พ่อ”

ส่งท้ายวันหยุดเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2560

“มติชน” พาเลียบเลาะริมทะเลชะอำ จ.เพชรบุรี

เลียบค่ายตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) “ค่ายพระราม 6”

ภายในค่ายแห่งนี้นอกจากเป็นที่ตั้งของ สถานที่สำคัญ “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานที่เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมความสวยงาม  ในค่าย ตชด.แห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ “บ้านทุ่งลุงวัน” สวนเกษตรผสมผสานต้นแบบ ตชด.พอเพียง ที่เกิดจากการพลิกฟื้นพื้นที่แห้งแล้ง แปลงเป็นสวนผักอินทรีย์นานาชนิด ฟาร์มไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลา แหล่งอาหารวิถีพอเพียงแบบฉบับตำรวจ ตชด.ที่เปิดให้ประชาชน ผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อผลผลิตคุณภาพดี ฝีมือตำรวจไทย

พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผกก.1 บก.กฝ.ตชด.) หัวเรือใหญ่ ที่เปรียบเสมือน พ่อบ้านใหญ่ของ “บ้านทุ่งลุงวัน” เล่าที่มากว่าจะเป็น “บ้านทุ่งลุงวัน” ว่า สภาพพื้นดินในค่ายพระราม 6 เป็นที่ตั้งของกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด.มีสภาพเป็นดินตะกอนแข็ง ไม่ชุ่มน้ำ ดินเค็ม แร่ธาตุในดินค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ต่อมาในปี 2557 มีแนวคิดน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาทำการปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการเพาะปลูก

พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา ผกก.1 บก.กฝ.ตชด.

“จึงได้นำรถไถไถพลิกหน้าดิน ตากแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นได้นำปูนขาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก มาหว่านให้ทั่วพื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่ รดน้ำพอประมาณทิ้งไว้ 2-3 วัน จากนั้นนำรถไถมาทำการไถแปรเพื่อให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากับดิน เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน หลังจากที่ได้เตรียมดินแล้ว จึงทำการแบ่งโซนเพื่อแยกประเภทในการเพาะปลูกให้ง่ายต่อการดูแลผลผลิต และง่ายต่อการบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว” ผกก.ตชด.เล่าถึงการเตรียมพื้นที่

ก่อนบอกต่อว่า เมื่อเตรียมพื้นที่เรียบร้อย แต่ก็พบปัญหาที่ตามมาคือแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก จึงได้มีการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยทำเป็นรูปแบบของสระพวง ทำให้มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี จากนั้นจึงได้แบ่งประเภทการเพาะปลูก แปลงผักกินใบ เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า แปลงปลูกพืชล้มลุกระยะกลาง เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว แฟง ฟัก ฟักทอง แปลงลูกพืชล้มลุกระยะยาว เช่น กล้วย มะละกอ และนอกจากนี้บริวเณรั้วยังปลูกพืชที่กินได้ เช่น ชะอม ผักหวาน แค เมื่อแบ่งพื้นที่จึงได้ยกร่องเพื่อหว่านและหยอดเมล็ด จากนั้นนำหญ้าหรือฟางแห้งมาคลุม รดน้ำ ดูแลใส่ปุ๋ย เพื่อเป็นการรักษาสภาพดินไม่ให้กลับไปสู่สภาพเดิม

“ในระยะแรกๆ ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าไรนัก เนื่องจากสภาพของดินยังไม่ดี จึงได้ทำการไถกลบ พรวนดินกลบทับ เพื่อให้ดินโปร่งและเป็นการเพิ่มปุ๋ยไปในดินอีกทางหนึ่ง และในการปลูกพืชแต่ละครั้ง เราจะไม่ปลูกพืชที่ซ้ำกัน จะปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว หรือต้นปอเทือง สลับกันเพื่อแก้ปัญหาดิน จนในปัจจุบันดินมีสภาพร่วนซุย มีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ปลูกไม้ผลต่างๆ มีผลผลิตที่งอกงาม โดยไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค” พ.ต.อ.วันชนะเผยเทคนิคการเตรียมดิน และว่า ผลผลิตที่ได้นั้นนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน และใช้หมุนเวียนจำหน่ายภายในค่าย เพิ่มรายได้อีกทางให้แก่ตำรวจและครอบครัว

นอกจากบ้านทุ่งลุงวันจะเป็นแหล่งอาหารดี แหล่งรายได้เสริมของตำรวจในค่ายแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย

ผกก.วันชนะ เล่าว่า ต่อมามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู จะต้องฝึกเพื่อออกไปทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มาฝึกอบรมที่ค่ายพระรามหก จึงมอบพื้นที่จำนวน 2 ไร่ ซึ่งเป็นที่รกร้างเป็นโรงเรียนเกษตร สอนให้นักเรียนทุกคนเริ่มต้นในการพัฒนาดิน และเรียนรู้ในการเพาะปลูก ที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จมาก นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดเมื่อจบการศึกษา

ผลผลิตจากไร่ลุงวัน

ปรับพื้นที่ปรับปรุงดินทำบ่อเลี้ยงปลา
พ.ต.อ.วันชนะเล่าอย่างปีติว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก ทรงเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ทอดพระเนตรนิทรรศการ 60 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดแสดงนิทรรศการแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ได้ทูลเกล้าฯถวายผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู อันเป็นความภาคภูมิสูงสุดของเด็กๆ ทุกคน ทรงรับสั่งถามว่าปลูกตรงไหน ได้ถวายรายงานสภาพดินที่ไม่ดี แก้ไขจนปลูกได้ ทรงมีรับสั่งให้ถ่ายทอดความรู้แก่คนอื่นๆ ด้วย
“การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น เป็นการปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจ รู้จักพอเพียง ประหยัด รู้จักวิธีการปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง เพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 ที่ว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก” ตชด.ในค่ายพระราม 6 จึงน้อมนำมาใช้ ผ่านมา 2 ปี มีผลผลิตมากมาย กิจกรรมยามเช้า เก็บไข่ไก่รดน้ำผัก เก็บผลผลิตส่งขาย เป็นสิ่งที่ตำรวจใน กก.1 กฝ.ทำมาต่อเนื่อง ทำให้ตำรวจที่นี่มีคุณภาพชีวิตดี ตามวิถีพอเพียง” ผกก.วันชนะเล่าถึงการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ผ่านไปค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี แวะไปชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพดี การันตีโดยตำรวจไทยได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ!!