วว.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของทั้งสององค์กร โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ และเพื่อร่วมกันใช้ความสามารถและองค์ความรู้ทางงานวิจัยของทั้งสององค์กรสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติด้วย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

“…เป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการดำเนินงานด้านวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ วทน. เป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบการสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว