วว.ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ดำเนินงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ภาคกลาง

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area  Base) ภาคกลาง กับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องอุบลบุศย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์อาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ