เริ่มแล้ว!! อาณาจักรสินค้าเกษตรคุณภาพ ในงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” เชื่อมโยงผลผลิตภูมิภาค เพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้เกษตรกรเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาค กว่า 40 ร้านค้า ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย หวังเพิ่มช่องทางตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรระดับภูมิภาค พร้อมต่อยอดสินค้าสู่ความต้องการผู้บริโภค

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานเปิดงานฯ กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีศักยภาพ มีความเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถรองรับการลงทุน การกระจายสินค้าที่หลากหลายในระดับภูมิภาค การจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” ครั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากทั่วภูมิภาคที่นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังจะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการตลาดในส่วนภูมิภาค เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น นำพาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผอ. อ.ต.ก.) กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงระบบการผลิตในระดับชุมชนกับระบบการตลาด สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

 

โดย อ.ต.ก. ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้การตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดย ตั้งแต่ ปี 2554 อ.ต.ก. ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เกิดการกระจายรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมต่อเศรษฐกิจที่ดีในประเทศ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ อ.ต.ก. เห็นว่าจังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้หลักของการตลาด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตของตน อ.ต.ก. จึงได้จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” ขึ้นระหว่าง วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในงานจะมีความหลากหลายของสินค้าจากเครือข่ายองค์กรเกษตรกร รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้คัดสรรจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค นำมารวมไว้ ณ ที่แห่งนี้

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพในงานแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตการปรุงอาหาร, จัดสวน, เพาะกล้า, จัดดอกไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ ตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทองทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งานนี้ชมฟรี!! ตลอดงาน