กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยดินปุ๋ยสู่เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกร วางแผนใช้ ศดปช.-ศพก.-แปลงใหญ่ นำร่อง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร​ ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยที่เหมาะสมจากงานวิจัยที่พร้อมขยายผล โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข ปุ๋ยชีวภาพ​พีจีพีอาร์และแนวทางการขยายผล การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ
ในอ้อยและมันสำปะหลัง ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว การจัดการสวนส้มโอเพื่อผลิตส้มโอคุณภาพสำหรับส่งออก และการใช้วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เป็นต้น

นายสำราญ สารบรรณ์

นายสำราญ กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและปุ๋ยได้อย่างแม่นยำตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช จึงจัดให้มีการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่วนกลาง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบการบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ นำเสนอแผนถ่ายทอดความรู้ และการจัดทำแปลงต้นแบบการเกษตรแม่นยำเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดินปุ๋ยจากงานวิจัยที่พร้อมขยายผลสู่เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศพก. และ​แปลงใหญ่​ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ ลดต้นทุนการผลิตได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน