เตรียมชง ครม. เคาะแผน “แก้อ้อยไฟไหม้” ตั้งเป้า 3 ปี เลิกเผา

ก.อุตฯ เตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างเป็นระบบ ตั้งเป้า 3 ปี ตัดอ้อยสด 100% พร้อมระบุโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต (50 บาท ต่อตันอ้อย) เริ่มจ่ายเงินรอบแรกภายในเดือนเมษายนนี้
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำเสนอเรื่องเข้า สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในภาพรวมทั้งระบบ ประกอบด้วยมาตรการทางกฎหมายโดยจะมีการออกระเบียบให้ทันในฤดูการผลิตปี 2562/2563 กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 30% ต่อวัน
สำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกิน 20% ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี 2564/2565 จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียง 0-5% ต่อวัน ซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายใน 3 ปี นับจากนี้
ทั้งนี้ การดำเนินการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุน    รถตัดอ้อย ซึ่งได้ดำเนินการเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ระยะที่ 2) โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน ปีละ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 – 2564) โดยจะนำเสนอให้ ครม. เห็นชอบอัตราดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรรายบุคคลอยู่ที่ MRR-5 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร่อ้อย กลุ่มบุคคล และวิสาหกิจชุมชน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้
นอกจากนี้ จะนำเสนอมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการ และส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการใช้รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ นำไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันกับแหล่งเงินกู้ได้อีกด้วย
“ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ยังได้มีมาตรการด้านการบริหารจัดการโดยความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 เป็นจังหวัดปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด 100% ในแต่ละภาค รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์
นายพสุ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต (50 บาท ต่อตันอ้อย) ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรอบแรกสำหรับอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2561/2562 ตั้งแต่ต้นฤดูการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยมีปริมาณอ้อยที่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 64 ล้านตัน เป็นเงิน 3,200 ล้านบาท สำหรับจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 150,000 ราย โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกภายในเดือนเมษายน 2562 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย
บทความก่อนหน้านี้วช. เปิดโลกผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัย 2562″
บทความถัดไปรองนายกประจิน เผยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมดำเนินการ มอบ วช. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลัก