สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง 3 หน่วยงานภาครัฐ เปิดตัวโครงการ Zero Burn ชูการทำเกษตรปลอดการเผา ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพิ่มรายได้ ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดตัวโครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยไร้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางอากาศที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาคือการเผาในที่โล่ง บริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคของการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” ตั้งเป้าทำพื้นที่ภาคการเกษตรของไทยที่มีกว่า 140 ล้านไร่ ให้ปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี

โครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” เป็นโครงการที่จะรณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำเกษตรที่ไม่เผาทำลายวัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ใบอ้อย และใบข้าวโพด เพื่อให้ภาคการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดฝุ่นควัน PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน โดยสยามคูโบต้าพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร จะลงพื้นที่ในการให้ความรู้ และสนับสนุนการทำเกษตรปลอดการเผาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรกับเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชหลัก อันได้แก่ ข้าว อ้อย และข้าวโพด ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ พร้อมทั้งการให้ความรู้ในการเพิ่มรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของอินทรียวัตถุในดินและการรักษาความชื้นในดิน เพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งสยามคูโบต้าได้คิดค้นพัฒนาและทำวิจัยในการทำเกษตรด้วยวิธี KAS กับพืชเศรษฐกิจของไทย มาตั้งแต่ปี 2560 โดยนำองค์ความรู้ส่วนหนึ่งในช่วงของการเก็บเกี่ยวและบำรุงพืช มาเป็นองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” ทั้งนี้ โครงการมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ซึ่งจะจัดกิจกรรมลงพื้นที่การเกษตรจริงเพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษายนนี้