จิสด้า ผนึกกำลังร่วม กระทรวงดิจิทัลฯ และ 40 หน่วยงานพันธมิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC

8 มิถุนายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 40 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและสนับสนุนการทดสอบเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และการพัฒนาศูนย์การทดสอบเทคโนโลยี 5G บนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่พร้อมรองรับการลงทุนด้าน   ดิจิทัล ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันบนหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้ง แบบ indoor และ outdoor ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทางด้าน ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า จิสด้าในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประสานและเชื่อมโยง ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนั้นได้นำเอาระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS) และเทคโนโลยี 5 g เข้าร่วมทดสอบการใช้งานให้รองรับภาคการเกษตร ภาคธุรกิจและคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การพัฒนาสังคมดิจิทัลคู่ขนานกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ กลุ่ม startup เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง บนฐานการดำเนินงานตามภารกิจของจิสด้า เหมือนที่ผ่านมา เช่น การ  ส่งเสริมและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ การประดิษฐ์เครื่องจักรกลต้นแบบทางการเกษตร การพัฒนา   แอพพลิเคชั่น ประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศได้ต่อไป