วว. เปิดนิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เปิดนิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) หวังสร้างความรู้ ความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ประชาชนให้เข้าใจ สนใจงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว. ชี้แจงว่า สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นสถานีวิจัยในส่วนภูมิภาค สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. สถานีฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบเมล็ดพันธุ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของธนาคารเมล็ดพรรณพืช เนื่องจากปัจจุบัน  สภาวะแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ กิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้พืชบางชนิดเริ่มสูญพันธุ์ไป หรือลดการขยายพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้ การรักษาเมล็ดพันธุ์จึงเป็นทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการสูญพันธุ์

ในการนี้ สถานีวิจัยลำตะคอง จึงจัดได้นิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและสนใจงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านเมล็ดพันธุ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทย

“…ภายในงาน มีการจัดแสดงความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์พืช ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ โดย วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ช่วยให้เกิดการปลูกจิตสานึกของประชาชน รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้มาชมนิทรรศการดังกล่าว ให้เข้าใจงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านเมล็ดพันธุ์พืชมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยเมื่อท่านกด LIKE เพจ Facebook สถานีวิจัยลำตะคอง วว. CHECK IN ก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์ปอเทืองฟรีคนละ 1 ซอง” นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว. กล่าวสรุปในตอนท้าย

วว. ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมทั้งเมล็ดพันธุ์ พรรณไม้ และแมลงนานาชนิด ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!! หรือสอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิจัยลำตะคอง เลขที่ 333     หมู่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 www.tistr.or.th/lamtakhong Facebook : LamtakhongResearch