แนะสินค้าทางเลือกเกษตรกรสมุทรสาคร ฝรั่งแป้นสีทอง-ลำไยพวง-สมุนไพร สร้างกำไรให้เกษตรกร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (สศท.10) จังหวัดราชบุรี ได้ศึกษาสินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า สินค้า Top 4 ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้ มะนาว และกุ้งขาวแวนนาไม โดยเกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) จากการผลิตมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เฉลี่ย 37,601 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 28,338 บาท/ไร่ กล้วยไม้ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 56,877 บาท/ไร่ มะนาว เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 29,096 บาท/ไร่ และกุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 54,536 บาท/ไร่

ลำไย

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย อาทิ ไม้ผล ฝรั่งแป้นสีทอง มีต้นทุนการผลิต 17,027 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 35,848 บาท/ไร่ ซึ่งฝรั่งแป้นสีทองมีตลาดในจังหวัดและในประเทศมีความต้องการเป็นอย่างมาก ลำไยพวงทอง มีต้นทุนการผลิต 19,835 บาท/ไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 23,459 บาท/ไร่ โดยลำไยพวงทองมีตลาดในจังหวัดและตลาดในประเทศมีความต้องการมากเพราะออกนอกฤดู เกษตรกรสามารถสร้างจุดแข็งและขยายผลต่อยอดเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปได้

พืชสมุนไพร ได้แก่ เตยหอม ปลูกแซมร่องสวนมะพร้าวสามารถจำหน่ายได้ 3 แบบ คือ ตัดต้นขาย ขายเฉพาะใบ และขายแขนง (หน่อ) ปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อในแหล่งผลิต ต้นทุนการผลิตกรณีตัดต้นขายมีต้นทุน 5,067 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 5,733 บาท/ไร่ พลู ต้นทุนการผลิต 56,847 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 154,859 บาท/ไร่ ดีปลี มีต้นทุนการผลิต 45,577 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 45,673 บาท/ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) ซึ่งมีต้นทุนการผลิต 20,763 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 31,228 บาท/ไร่ และปศุสัตว์ การเลี้ยงแพะ ต้นทุนการผลิต 3,119 บาท/ตัว ผลตอบแทนสุทธิ 706 บาท/ตัว โดยปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

เตยหอม

จะเห็นได้ว่าสินค้าทางเลือกมีหลากหลายชนิดที่ตลาดต้องการที่สร้างรายได้เพิ่มและให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมออีกด้วยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และร่วมวางแผนการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 โทร. (032) 337-951 หรืออีเมล [email protected]