กรมหม่อนไหม เตรียมจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางสาวศิริพร บุญชู

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม ได้จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ต่อวงการหม่อนไหมไทย

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองผ้าไหม “สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน” ทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย ได้แก่  นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) นกยูงสีน้ำเงิน (Thai Silk) และนกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และที่สำคัญคือเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นผ้าไหมที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น

“วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมของไทย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมไทยและเอกลักษณ์ไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว ยังเป็นการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมผ้าไหมไทยที่ทรงคุณค่า อันมีแหล่งกำเนิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยทั้งชาติได้เกิดความภาคภูมิใจและร่วมมือกันรักษาชื่อเสียงของไหมไทยไว้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป” นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น.

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน     4 ชนิด ประกอบด้วย ตรานกยูงพระราชทาน สีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย, การจัดแสดงผลงานที่ชนะจากการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2562 จำนวน 26 ประเภท, ผลงานการประกวดผ้าไหมอาเซียน ผลงานทายาทหม่อนไหม ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดทุกประเภทจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย โครงการ The old Siam Designer Award 2019 ซึ่งใช้ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบตัดเย็บจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม เส้นไหม กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กระบวนการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การตรวจสอบผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ด้วยการ Scan QR CODE การจัดแสดงผ้า เช่น ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ ผ้าโบราณราชสำนัก ผ้าทอมัดหมี่ภูไท ผ้าแพรวา  และการจัดแสดงชุด Miss Belgium (พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จฯ) การจัดแสดงผลงานวิจัยด้านหม่อนไหม ผลงานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 200 ร้าน จากทั่วประเทศที่ผ่านการประกวดตรานกยูงพระราชทานทั้ง 4 ชนิด และกิจกรรมการแสดง การสาธิตที่น่าสนใจตลอดงาน โดยผู้เข้าชมงานสามารถร่วมสนุกถ่ายภาพ และ Check In พร้อมรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย

สำหรับงาน“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-    4 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ช็อปผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากฝีมือเกษตรกร กว่า 200 ร้าน ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1275

 

 

บทความก่อนหน้านี้สายกินห้ามพลาด ! Mega Food Tastival 2019 ร้านดังในตำนาน ชวนชิมเมนูเด็ด 8-12 ส.ค.นี้
บทความถัดไปรมว.อุดมศึกษาฯ ชมบู๊ธซีพีเอฟ ในงาน STARTUP THAILAND 2019