ม.อุบลฯ จัด ‘มหกรรมเกษตรอีสานใต้’ ชูแนวคิดนำประชาชนเข้าใจ-รู้ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

ศ.พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยถึงงานมหกรรมเกษตรอีสานใต้ ซึ่งจะมีขึ้นไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” ว่า วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน ร่วมสร้างสรรค์นิทรรศการน้อมรำลึกถึงปราชญ์แห่งการพัฒนาการเกษตร โดยแสดงพระราชกรณียกิจในโครงการพระราชดำริการจัดแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อในพระราชปณิธาน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ประชาชนและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ และเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ และไม่เบียดเบียนกันในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้มีความมั่นคง พอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป

ด้าน รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2560 มุ่งเน้นการบริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสินค้า การบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการอยู่ดีกินดีของคนในชาติ และความมั่นคงของประเทศต่อไป

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เผยด้วยว่า สำหรับในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกที่นำเสนออาหารและยาบำรุงสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายความอาลัย โดยเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นร่วมใจกันแสดง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด