พัฒนาพลาสติก ใช้งานด้านเกษตร

โรงเรือน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 2 โรงเรือน

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีทีจีซี กล่าวว่า โครงการหลวงสนับสนุนให้ใช้แปลงทดลองโครงการเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทดสอบการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมต้นกล้า การเพาะปลูก และบรรจุภัณฑ์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของโครงการ สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงกับเกษตรกร เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิกเกษตรกรของโครงการหลวง ในระยะเริ่มแรกมี 5 ชนิด คือ พลาสติกคลุมโรงเรือนถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร ถุงปลูก ถุงเพาะ พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ และถาดสลัดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

บริษัทยังร่วมมือกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2557 จัดฝึกอบรมการสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ การใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนและถุงปลูกถุงเพาะ เพื่อปลูกผักอย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียน 31 แห่ง และ 6 ชุมชน ในพื้นที่เขตปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด