วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำ ผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร. กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. และคณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.ชี้แจงว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มจพ. ในครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การทดสอบมาตรวิทยา และการรับรองคุณภาพ วัสดุการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัย ระหว่าง วว. และ มจพ. รวมถึงการปฏิบัติการฝึกงานและโครงการวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

“…ในนามของ วว. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ มจพ. ซึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่สั่งสมมีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน วว. มุ่งเน้นการทำงานวิจัยที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของทั้ง 2 ฝ่าย และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปในตอนท้าย

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มจพ.รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ วว. เป้าหมายของ มจพ.คือการเป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเข้มแข็งในด้านการวิจัยพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศอีกด้วย