ซีพีเอฟ คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ปี 2562

18 สถานประกอบการ ฟาร์ม และโรงงาน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 และรับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศ จาก นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า การที่สถานประกอบการของบริษัท 18 แห่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 นั้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้สถานประกอบการของบริษัททุกแห่งทั้งโรงงาน ฟาร์ม สถานที่ทำงานในประเทศ และกิจการในต่างประเทศ มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงานและลูกจ้าง สร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตอาหารของบริษัทและนโยบายกระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมขีดความสามารถผ่านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการไทย

ในปีนี้ สถานประกอบกิจการของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล 18 แห่ง แบ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 9 แห่ง ฟาร์มและโรงเพาะฟักลูกกุ้ง 7 แห่ง และโรงงานแปรรูปอาหาร 2 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 17-19 ปีติดต่อกัน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม  2. รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 11-14 ปีติดต่อกัน รวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน โรงเพาะฟักเจอาร์ 2-3 ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ฟาร์มกุ้งนครฟาร์ม 3. โรงงานอาร์ทีเมีย รับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการ ระดับประเทศ (ระดับเพชร) 6-9 ปีติดต่อกัน 4. รางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) 2-4 ปีติดต่อกัน 6 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มกาญจนดิษฐ์ 2 โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิงหนคร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด และโรงงานห้าดาวนครราชสีมา

ขณะที่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บ้านบึง ได้รับโล่รางวัล ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) 15 ปี ติดต่อกัน และ โรงงานห้าดาวเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับเพชร) 5 ปี ติดต่อกัน และในการมอบรางวัลครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากโรงเพาะฟักกุ้งท่าบอน และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศอีกด้วย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดการมอบรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนให้สถานประกอบการของไทยมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างแนวทางการป้องกันอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ