วว./จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดมสมองกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) ให้ยั่งยืน

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดงาน “การระดมสมองการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด)” ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้น โดยมี นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวรายงานถึงกรอบการดำเนินงานของ วว. ทั้งนี้ งานระดมสมองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน เทคโนโลยีของศูนย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน ตลอดจนการกำหนดแผนการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนจังหวัด หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป บริษัทส่งออก บริษัทประชารัฐร่วมกับ วว. เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน ในด้านการผลิตผลสดและแปรรูปสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ยั่งยืนต่อไป  (วันที่ 29 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

“…วว. และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญ มีมูลค่าผลผลิตปีละหลายหมื่นล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งมากเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศ ผลผลิต 80% ส่งเข้าโรงงานแปรรูป อีกประมาณ 20% บริโภคภายในประเทศ แต่การส่งออกสับปะรดสดไปต่างประเทศยังมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ ได้แก่ คุณภาพไม่สม่ำเสมอ การปนเปื้อนสิ่งสกปรก โรคแมลง รวมทั้งปัญหาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษา วว. เป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยภายใน วว. เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์กับการผลิตสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างครบวงจร…” นายสายันต์ ตันพานิช กล่าว

รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวต่อว่า วว. สร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน มุ่งเน้นการคัดบรรจุสับปะรดให้ได้มาตรฐาน นับเป็นโรงคัดบรรจุผลสดที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย มีขนาดกำลังการผลิต 3 ตัน ต่อชั่วโมง เครื่องจักรสายการผลิตสับปะรดผลสด ประกอบด้วย เครื่องคัดขนาด เครื่องตัดแต่งคัดผลดีผลเสีย อุโมงค์ลมทำความสะอาด เครื่องเคลือบผิว สายพานลำเลียงการบรรจุ เครื่องรัดกล่อง เครื่องลดอุณหภูมิ และห้องเย็น ที่สามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษาดูงานของผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังมีบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรด ซึ่งมีห้องแปรรูปที่เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เครื่องจักรแปรรูป ประกอบด้วย เครื่องคั้นน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องบดย่อย เครื่องกวน และเครื่องอบแห้ง เป็นต้น

อนึ่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน “สับปะรด” ดำเนินงานโดย วว.อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกสับปะรดผลสด คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์ฯ จะปรับปรุงแล้วเสร็จและผ่านการรับรองมาตรฐาน  GMP ทั้งนี้ กำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่ นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ โทร. (02) 577-9000 โทรสาร (02) 577-9009  E-mail : [email protected] / [email protected]