วว. ผนึกกำลังจังหวัดลำพูน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี พัฒนาด้านเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมเกษตร

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางอรทัย       ออประยูร ประธานกรรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน” สนับสนุนการดำเนินงาน  Sharing  Economy ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี โดยมีกรอบความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมมือในการเสริมสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs)  รุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร โอกาสนี้ ดร. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในวันที่ 23  กันยายน 2562 ณ เวทีกลาง งานมหัศจรรย์ลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน