ทุ่มงบ 9,400 ล้าน ประกันรายได้มันสำปะหลัง 2.50 บาท/กก. คาด เข้าครม. 12 พ.ย.นี้

จุรินทร์ เคาะราคาประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2.50 บาทต่อกิโลกรัม วงเงินรวม 9,400 ล้านบาท คาดเสนอ ครม.เห็นชอบ 12 พฤศจิกายนนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประชุมร่วมกับหน่วยงาน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร เพื่อหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเคาะราคาประกันรายได้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 วงเงินรวม 9,442 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดแหล่งเพาะปลูกมันสาปะหลังทั้งประเทศ ประมาณ 8.9 ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 5.23 แสนครัวเรือน

โดยจะประกันครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือไม่เกิน 100 ตัน ให้กับสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 เปอร์เซนต์ ที่ราคาประกันที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยกำหนดราคาเป้าหมายต้นทุนไว้ที่ 1.85 บาทต่อกิโลกรัม ค่าขนส่ง 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม และ ผลตอบแทน 20 เปอร์เซนต์ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563

สำหรับราคาอ้างอิงจะมีการประกาศจากราคาตลาดทุก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรจะได้ส่วนต่างจากราคาอ้างอิงเทียบกับราคาประกันรายได้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ และจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ในการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะสามารถเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกให้กับเกษตรกรได้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยจะจ่ายเป็นงวด รวมจำนวน 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเสริม ได้แก่ การส่งเสริมการใช้มันสะปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น เร่งรัดการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ตุรกี นิวซีแลนด์ มาตรการชะลอการขุดกรณีผลผลิตออกมากและชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร มาตรการควบคุมการขนย้ายและคุมเข้มการลักลอบการนำเข้ามันฯจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น