ยุวเกษตรกรไทยครึกครื้น ร่วมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมทั่วโลก ดูงานเกษตรผ่านฐานเรียนรู้ เกษตรจัดให้ยิ่งใหญ่ ที่เขาชะงุ้ม

ปัจจุบัน ประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาประชากรแรงงานภาคการเกษตรที่ส่วนใหญ่มีอายุมาก และมีแนวโน้มลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ด้านการเกษตร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้าสู่ภาคการเกษตรให้มากขึ้น สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มวางรากฐานความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก ในลักษณะการส่งเสริมยุวเกษตรกรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศไทย มุ่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรและการพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร โดยเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี จะได้รับการส่งเสริมให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มยุวเกษตรกร ได้รับการบ่มเพาะความรู้และฝึกหัดการเกษตรพื้นฐาน สร้างทัศนคติที่ดีให้มีใจรักอาชีพการเกษตร รวมทั้งการทำงานในรูปแบบกลุ่ม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาขึ้นไปเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ รับบริการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างเครือข่าย เริ่มต้นประกอบอาชีพการเกษตร เป็น Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต่อไปในอนาคต กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานวันยุวเกษตรกรโลกขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นพร้อมกันกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกรทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “ยุวเกษตรไทยก้าวตามรอยเท้าพ่อ (Thai 4H ; Following in the footsteps of the king)” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของยุวเกษตรกร และมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกร โลก” พร้อมกับประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ทั่วโลก และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของประเทศไทยในยุคก้าวสู่ Thailand 4.0 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ 1. เกษตรผสมผสาน 2. เกษตรทฤษฎีใหม่ 3. การเลี้ยงไส้เดือน 4. IFYE 5. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ 6. กิจกรรมรอบศูนย์ฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้มีกิจกรรมต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมียุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก 6 จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผู้แทนประเทศสมาชิกเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก จำนวน 50 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และแคริบเบียน ได้ลงนามรับรองกฎบัตรเครือข่ายยุวเกษตรกรโลก และประกาศปฏิญญากรุงโซล ในระหว่างการจัดประชุม The 1st Global 4-H Network Summit 2014 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของทุกประเทศทั่วโลกให้เจริญก้าวหน้า จึงถือว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันยุวเกษตรกรโลก (Global 4-H Day)” ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา