“ประภัตร” เดินเครื่องลุยอีสาน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวดีให้ชาวนา เพื่อใช้ปลูกในฤดูนาปรัง และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ชุมชน หลังประสบภัยน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ บ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564

โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันเพื่อการผลิตและจำหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุน โดยมีเป้าหมาย 18,800 กลุ่ม พื้นที่ 19.375 ล้านไร่ ใช้งบประมาณ 16,117.62 ล้านบาท โดยมีการส่งเสริมด้านการพัฒนาการผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการตรวจรับรองตรวจคุณภาพ GAP แบบกลุ่ม

พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยการจัดจ้างผู้จัดการแปลงมืออาชีพเพื่อบริหารจัดการกลุ่ม พัฒนาด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายผลผลิตข้าว พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการการซื้อข้าว มีการจัดเวทีเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาดข้าว ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวนาไทยให้สามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในการทำนา โดยการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและการสร้างการเชื่อมโยงกับตลาดข้าวคุณภาพ จึงเป็นนโยบายที่สำคัญที่ภาครัฐได้เร่งผลักดัน เพื่อมุ่งหวังแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากปัญหาภัยธรรมชาติในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ชาวนาหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน สร้างความเสียหายกับนาข้าวหลายล้านไร่ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,739.4290 ล้านบาท เพื่อจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา ซึ่งในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 13 ตัน เป็นพันธุ์ กข 49…ซึ่งเป็นชั้นพันธ์ุหลัก นำไปเพาะปลูกฤดูนาปรัง ช่วยเหลือชาวนา โดยมอบให้ชาวนาผู้ประสบภัยและเลือกที่จะปลูกข้าวนาปรัง จำนวน 190 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวนานำไปใช้ในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปรัง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในฤดูถัดไป อย่างไรก็ตาม สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับความเสียหายจากภัยดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาของภาครัฐ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือต่อไป

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรชาวนาได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ

ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรชาวนา ให้สามารถผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี โดยมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญในการผลิต ประกอบด้วย เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ การจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว การปลูกพืชหลังนา การบริหารจัดการศัตรูข้าว การเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวนาแล้ว ยังมีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรชาวนา นำไปใช้เพาะปลูกในฤดูนาปรัง เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนสำหรับใช้ปลูกในฤดูถัดไป โดยมีสมาชิกเกษตรกรชาวนาโครงการนาแปลงใหญ่ ชาวนาผู้ประสบภัยฝนแล้ง น้ำท่วม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 500 คน ตลอดจนภายในงานยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการทำนาในระบบแปลงใหญ่