ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการ “อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จังหวัดเชียงใหม่

(เชียงใหม่) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 80 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย สร้างโภชนาการที่ดีอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร ช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน แก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน ล่าสุด ส่งมอบโครงการให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ลำดับที่ 80 โดยมี พันจ่าอากาศเอก มานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธาน และนายวรรณา ตุ้มบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนส่งมอบโครงการให้แก่ นายชัยเดช เดชนาเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

นายวรรณา กล่าวว่า “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ โดยบริษัทสนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ให้มีทักษะด้านการผลิตอาหาร อาทิ โรงเรือนผักกางมุ้ง โรงเพาะเห็ด แปลงสาธิตการเกษตร บ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตเป็นวัตถุดิบไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนอาคารเรียนทางด้านการเกษตร สำหรับการสอนภาคทฤษฎีก่อนการปฏิบัติจริง และจัดทีมงานซีพีเอฟจิตอาสาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยให้กับน้องๆ เช่น ระบบ 5 ส. โภชนาการอาหาร เป็นต้น

ด้าน นายชัยเดช เดชนาเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม กล่าวว่า โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียน 175 คน นักเรียนมีปัญหาทุพโภชนาการ 16 คน แยกเป็นผอมและเตี้ย 6 คน อ้วน 10 คน โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ และสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทางการเกษตร นักเรียนสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและชุมชนรอบข้างได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปลูกอนาคตให้กับนักเรียนและชุมชน

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ดำเนิน “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยขยายผลการดำเนินโครงการไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 80 แห่ง ช่วยให้นักเรียนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล ได้รับอาหารที่ดี มีคุณภาพ และมีแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืน