เจียไต๋ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยกว่า 120  คน ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ณ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขานรับนโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบของที่ระลึกให้กับคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างอย่างยั่งยืน เจียไต๋ได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัย ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำเทคโนโลยีการเพาะปลูก รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดผลผลิตพริกปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) รวมถึงสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพริกทั้งแง่ปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการ

ทั้งนี้ นโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) นอกจากจะให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตเพื่อได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีสุขอนามัยที่ดีของเกษตรกรด้วย เจียไต๋จึงร่วมมือกับโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัยขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของเจียไต๋ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดัน วัดระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจเอกซเรย์ปอด ตลอดจนได้พบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพต่อไป

บรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด และโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมตรวจสุขภาพเกษตรกรในโครงการพริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเดินสู่ 100 ปีอย่างมั่นคง และแสดงถึงความพร้อมในการส่งมอบคำมั่นสัญญาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน