ดัน ศกอ.ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ เร่งยกระดับเกษตรกรไทยสู่ 4.0

สศก.ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 882 แห่งทั่วประเทศ รุกขยายองค์ความรู้เกษตรอาสา นำแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ช่วยชาวไร่ชาวนาเข้าสู่ภาคเกษตร 4.0

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้แต่งตั้งเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จำนวน 882 ราย ใน 882 อำเภอ เพื่อร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สศก.จึงจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญให้แก่ ศกอ.ในปี 2559 เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดและให้บริการใน ศพก.และเกษตรกรในชุมชน

สำหรับปี 2560 สศก.ได้สานต่อโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศกอ. ยกระดับการปฏิบัติงานของ ศกอ.ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ศกอ. และเจ้าหน้าที่ของ สศก. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้เน้นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ศพก. โดยเฉพาะการนำแอปพลิเคชั่น OAE RCMO หรือ “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ซึ่งชนะประกวดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2016 ในประเภท e-Government & Services ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง และยังสามารถทราบได้ว่า พื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ และถ้าไม่เหมาะสมจะสามารถปลูกพืชชนิดใดแทน รวมถึงทราบแหล่งรับซื้อ ราคาที่รับซื้อผลผลิตด้วย

สำหรับการจัดฝึกอบรม ได้กำหนด 5 ครั้งทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ศกอ.ทั้ง 882 คน และเจ้าหน้าที่ของ สศก.ที่ผ่านการอบรม จะมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้แอปพลิเคชั่น รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ศพก. เพื่อร่วมกันเดินหน้าภาคเกษตรไทย สู่เกษตร 4.0 ให้เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 เต็มประสิทธิภาพ