ธ.ก.ส. จับมือ กรมปศุสัตว์ หนุนสินเชื่อเลี้ยงสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการ  ที่เกี่ยวเนื่อง” ระหว่าง นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่เมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย บรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และผู้เข้าร่วม โครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร